CE-märgis

MIKS PEAB OLEMA KARJÄÄRI TÄITEMATERJAL SERTIFITSEERITUD?

Väga suurel hulgal toodete puhul (elektriseadmed, masinad, isikukaitsevahendid, sh mänguasjad jne) on vajalik CE-märgis, enne kui neid võib müüa Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). CE- märgis kinnitab, et teie toodet on hinnatud ning see vastab ELi keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. See kehtib nii EMPs kui väljaspool seda valmistatud toodete suhtes, mida turustatakse EMPs.

CE-Märgi

Tootele CE-märgise kinnitamiseks peab olema koostatud tehniline toimik, milles on tõendatud, et teie toode vastab kõigile ELis kehtivatele nõuetele. Tootjal lasub ainuvastutus kinnitada toote vastavust kõigile nõuetele. Kui Teie toode on saanud CE-märgise, võib osutuda vajalikuks esitada toote tarbijatele / turustajatele kõik märgisega seotud toetavad dokumendid. Karjääri täitematerjali puhul on seonduvateks dokumentideks toimivusdeklaratsioon ja/või vastavusdeklaratsioon, kus on rida realt kirjas, millistele füüsikalistele parameetritele Teie toode vastab. Toimivusdeklaratsioonil / vastavavusdeklaratsioonil märgitud parameetritest halvemate näitajatega toodet (täitematerjali) ei tohi kliendile väljastada. Reeglina esitatakse seonduvate dokumentidena kliendile ka tootmisohje sertifikaat ja kvaliteedi tõenduseks mõni hilisem laboratoorse analüüsi protokoll.

Toimivusdeklaratsioonil / vastavusdeklaratsioonil välja toodud täitematerjali kvaliteedinäitajad peavad olema hinnatud ja tõendatud vastavalt tootmisohje käsiraamatus väljatoodud korrale (vastavalt tootmise kirjeldusele ja proovivõtuplaanile). Selleks koostataksegi tootmisohje käsiraamat, kus sätestatakse, mis moodi ettevõte kavandab oma karjääris täitematerjalide kaevandamist ja tootmist, et oleks tagatud keskkonnakaitse, tervise- ning ohutusnõuded ning lõpptoode vastaks parameetritele, mille tootja ise oma kaubale on garanteerinud. Sageli tekib küsimus, mis kvaliteedinäitajaid näiteks tavapärase – loodusliku karjäärimaterjali (täitekruus või -liiv), on võimalik toimivusdeklaratsioonil / vastavusdeklaratsioonil näidata ja miks seda üldse vaja on? Juhul, kui vastavalt ehitusprojektile pinnasetööde alumistes kihtides täitematerjalile mingeid kvaliteedinõudeid esitatud ei ole, siis karjäärimaterjali toodang ei pea olema sertifitseeritud ja võib kasutada nö täitepinnasena. Küll aga, kui vastavalt ehitusprojektile on täitematerjalile esitatud mingidki kvaliteedinõuded (nt konstruktsiooni ülemistes kihtides), siis peab olema täitematerjali kvaliteedi tõendamiseks seonduva dokumendina kaasas kas vastavusdeklaratsioon või toimuvusdeklaratsioon.

Olenevalt, millises konstruktsiooni kihis (millise olulisusega kihis) täitematerjale kasutatakse, sõltub millise süsteemi järgi peab toodangu kvaliteet hinnatud ja tõendatud olema (tootmisohje sertifitseerimine). Näiteks teedeehituses suuri täitematerjali mahte nõudva muldkeha ja katendiehitusel on oluline, millises kihis materjali kasutatakse. Muldkeha on tee ehituseks vajalik alumine pinnase konstruktsioon koos selle juurde kuuluvate veeviimaritega, kustäitematerjalidele kohaldub süsteem 4 (nõutud vaid tootjapoolne vastavusdeklaratsioon täitematerjali kvaliteedinäitajatega ehk ei nõuta tootmisohje sertifikaati / sertifitseerimist). Katend seevastu on tee mitmekihiline kandekonstruktsiooni oluline (ülemine) osa, mis võtab vastu transpordivahendite koormuse ja jaotab selle muldkeha pinnasele. Katend koosneb kattest,alusest ja vajadusel dreenkihist (põhikihid).

Nende materjalide / toodete kvaliteet peab olema hinnatud ja tõendatud vastavalt süsteemile 2+, mis eeldab tootmisohje käsiraamatu ja kogusinna juurde kuuluvat alamdokumentatsiooni, sh teavitatud asutuse poolt läbi viidud auditit ning tootmisohje sertifikaadi olemasolu.

Tootmisohje sertifikaat on kliendile tõenduslik dokument, mis näitab, et ettevõtte tootmine ja lõpptoote kvaliteedikontroll vastab vastavate standarditega kehtestatud nõuetele ja millega tootja võtab vastutuse, et kaup vastab deklareeritud kvaliteedile.